3 خرداد
h. 15:30

کارگاه بداهه نوازی در ساز ایرانی

سالن شماره 1
استاد دکتر پویا سرایی ساعت 13 - 11
22 خرداد
h. 17:30

کارگاه موسیقی الکترونیک برای همه

سالن شماره 1
استاد مهرداد رنجبر ساعت 16 - 13
25 خرداد
h. 20:30

کارگاه سازشناسی کلاسیک

سالن شماره 1
استاد سعید محمدعلی ساعت 17 - 16
27 خرداد
h. 20:30

کارگاه سازشناسی ایرانی

سالن شماره 1
استاد حمیدرضا برزویی ساعت 17 - 16
31 خرداد
h. 01:00

اجرای گروه کر بادبادک

سالن شماره 1
اساتید سعید محمدعلی، مهگل صفدری ساعت 21:30 - 20:30
31 خرداد
h. 15:00

کارگاه استودیو پیانو

سالن شماره 1
استاد حامد محمودی ساعت 10:30 - 12:30
31 خرداد
h. 22:30

اجرای اساتید گیتار

سالن شماره 1
اساتید مجید الکایی، مجید احمدی، نسا امیدوار و مرتضوی ساعت 19:30 - 18