موجودی: 23

کنسرت سنتور نوازی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:09/16/1397 20:00
آغاز رویداد:09/16/1397 20:00
پایان رویداد:09/16/1397 21:30
منطقه:سالن شماره 1